ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.hapi-egypt.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hapi-Egypt discover the Nile.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of
misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hapi-Egypt discover the Nile is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op
deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hapi-Egypt discover the Nile.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Hapi-Egypt discover the Nile te mogen claimen of te veronderstellen.

Hapi-Egypt discover the Nile streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op
www.hapi-egypt.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons
het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hapi-Egypt discover the
Nile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hapi-egypt.nl op deze pagina.

Artikel 1. Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Hapi Egypt: de onderneming gevestigd te Pijnacker aan de Anna van Saksenstraat 39, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69878587, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Hapi Egypt.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: de Opdrachtgever als natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Diensten: De Diensten die Hapi Egypt biedt in het kader van Vervoer en Evenementen.
 7. Evenement: iedere door Hapi Egypt georganiseerde excursie of activiteit ter plaatse.
 8. Opdrachtgever: Het Bedrijf of Consument die Hapi Egypt heeft aangesteld, projecten aan Hapi Egypt heeft verleend voor Diensten die door Hapi Egypt worden uitgevoerd, of waaraan Hapi Egypt een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: iedere Overeenkomst en alle andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Hapi Egypt, en voorstellen van Hapi Egypt voor Diensten die door Hapi Egypt aan Opdrachtgever worden verstrekt en door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Hapi Egypt waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Passagier: De natuurlijke persoon, niet zijnde bemanningsleden, die feitelijk wordt vervoerd door of namens Hapi Egypt.
 11. Vervoer: de Dienst van Hapi Egypt gericht op het vervoer ter plaatse van Opdrachtgever diens Passagiers en bagage over water.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Hapi Egypt, iedere Overeenkomst tussen Hapi Egypt en Opdrachtgever en iedere Dienst die door Hapi Egypt wordt aangeboden.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk als dat schriftelijk wordt overeengekomen.
 3. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of deels nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal/zullen de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door bepalingen met dezelfde strekking als de oorspronkelijke.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 7. In het geval Hapi Egypt niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Hapi Egypt gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dat uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Hapi Egypt is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk ofwel mondeling wordt bevestigd. Niettemin heeft Hapi Egypt het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Hapi Egypt gegronde reden te weigeren.
 3. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond vormen voor vergoeding van schade of ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Hapi Egypt zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Hapi Egypt heeft aanvaard of Hapi Egypt is gestart met de feitelijke uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst.
 2. Hapi Egypt is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan een dergelijke vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Uitsluitend een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Hapi Egypt met toestemming van de Consument reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. De Consument ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 4. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is iedere Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in het Aanbod is vermeld. De duur omvat de tijd dat Passagier zich bij Hapi Egypt aan boord bevindt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Hapi Egypt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. Hapi Egypt kan het voortzetten van de Dienst onmiddellijk staken en de Overeenkomst beëindigen, indien de Passagier dusdanig hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van Hapi Egypt kan worden gevergd dat de Dienst wordt voortgezet.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Hapi Egypt ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk door Hapi Egypt gemaakte kosten verschuldigd, tegen de overeengekomen vergoeding of het tarief.
 6. Zowel Opdrachtgever als Hapi Egypt kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een van de partijen in surséance van betaling verkeert, ten aanzien van de partij faillissement is aangevraagd of is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Hapi Egypt niet gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of vergoeding van schade.

Artikel 6. Annulering

 1. Hapi Egypt behoudt zich te allen tijde het recht voor de Dienst of verdere uitvoering van de Dienst uit te stellen, dan wel geheel of deels te annuleren, indien de omstandigheden door van buiten komende factoren een veilige uitvoering van de Dienst verhinderen, indien de risico’s verbonden aan de (verdere) uitvoering van de Dienst naar het oordeel van Hapi Egypt onacceptabel zijn, indien zulks noodzakelijk is om redenen van orde en veiligheid, of om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of opdrachten van een staat of land van waaruit, waarheen of waardoor gevaren wordt of omdat het gedrag, de leeftijd, de geestelijke of lichamelijke toestand van Passagier zodanig is, of redelijkerwijs lijkt te zijn, dat Hapi Egypt de Dienst niet kan uitvoeren. De hier genoemde criteria staan uitsluitend ter beoordeling van Hapi Egypt of de door Hapi Egypt ingeschakelde personen en partijen.
 2. In het geval dat de Dienst op de geplande datum niet doorgaat, zullen geen bedragen worden gerestitueerd. Nimmer is Hapi Egypt een schadevergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever en/of Passagier. Opdrachtgever en/of Passagier ontvangt in het geval van een geannuleerde Dienst een unieke code om opnieuw een datum in te plannen.
 3. Boekingen met betrekking tot het Vervoer kunnen niet door Opdrachtgever worden geannuleerd. Diensten betrekking hebbend op Evenementen kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de aanvang van het Evenement door Opdrachtgever worden geannuleerd.

Artikel 7. Uitvoering van de dienstverlening

 1. Hapi Egypt zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Hapi Egypt staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Hapi Egypt de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Hapi Egypt aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Hapi Egypt heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Hapi Egypt niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Hapi Egypt, is Opdrachtgever gehouden deze conform de gebruikelijke tarieven van Hapi Egypt te vergoeden.
 5. Hapi Egypt is gerechtigd om naar eigen inzicht derden in te schakelen voor de uitvoering van de Diensten.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Hapi Egypt aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever verzochte informatie niet, niet tijdig, of niet in het gewenste formaat heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschotbetaling niet tijdig heeft gedaan of andere voor rekening en risico van Opdrachtgever komende omstandigheden sprake is van vertraging heeft Hapi Egypt recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak als hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Bij het vervoer van Passagiers zal Hapi Egypt een individueel of collectief vervoersdocument uitreiken. De uitreiking van het vervoersdocument kan worden vervangen door het gebruik van ieder ander middel waardoor de gegevens betreffende de Dienst worden vastgelegd. Indien van zodanig ander middel gebruik wordt gemaakt, zal Hapi Egypt aan de aldus vastgelegde gegevens in schriftelijke vorm aan de Passagiers uitreiken.
 8. Door het boeken van een Dienst, aanvaarden Opdrachtgever en diens Passagiers zelf het te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten e.d.), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera’s e.d.
 9. Kinderen zonder begeleiding, minder valide passagiers, zwangere vrouwen, zieken en andere Passagiers die speciale assistentie nodig hebben worden slechts vervoerd na voorafgaande toestemming van Hapi Egypt.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Hapi Egypt verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Hapi Egypt is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Hapi Egypt verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Hapi Egypt voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Hapi Egypt kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Hapi Egypt gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct kenbaar te maken aan Hapi Egypt.

Artikel 9. Verplichtingen Passagier

 1. Iedere Passagier dient zich op de door Hapi Egypt aangegeven tijd en locatie te melden. Indien een Passagier niet tijdig op de afgesproken locatie arriveert, heeft Hapi Egypt het recht om de Overeenkomst met betrekking tot de niet gearriveerde Passagier te ontbinden zodat Hapi Egypt de Dienst tijdig en zonder vertraging kan uitvoeren ten behoeve van de overige Passagiers. Het risico voor niet of niet tijdig verschijnen door de Passagier komt voor rekening en risico van de Passagier.
 2. Passagier zal zich te allen tijde houden aan de ter plaatse geldende wet en regelgeving en instructies en aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten naleven.
 3. Passagier en Opdrachtgever zijn voorts gehouden aan door Hapi Egypt en/of diens ingeschakelde derden gegeven (redelijke) instructies en aanwijzingen. Dit geldt zowel voor, tijdens als na uitvoering van de Dienst.
 4. Passagier is verplicht zich te onthouden van: (i) beschadiging en/of verontreiniging van eigendommen van Hapi Egypt, (ii) het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, (iii) het meevoeren van wapens, (iv) het vertonen van agressief gedrag, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens medewerkers van Hapi Egypt, Passagiers, en of derden en (iv) het op enigerlei wijze hinderen van Hapi Egypt in de uitoefening van zijn taak.
 5. Passagier zal Hapi Egypt uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de Dienst informeren over enige allergieën en/of diëtaire restricties. Passagier is verantwoordelijk voor de controle van maaltijden op de aanwezigheid van allergenen. Hapi Egypt is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade als gevolg van diëtaire restricties of allergieën.

Artikel 10. Prijzen en betaling

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Diensten niet verhoogd, behoudens wijzigingen in toepasselijke btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Hapi Egypt voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de Dienst op het bekende rekeningnummer van Hapi Egypt door Opdrachtgever bijgeschreven te zijn.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Hapi Egypt ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Hapi Egypt is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform het door het CBS berekende consumentenprijsindexcijfer. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 8. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 125,- exclusief btw.

Artikel 11. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Hapi Egypt gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of Passagier en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken.
 2. Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door Hapi Egypt. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Hapi Egypt tegen iedere (rechts)vordering die verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Hapi Egypt is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, waaronder betalingsverplichtingen. De opschorting zal terstond schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld. Hapi Egypt is niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van de hier bedoelde opschorting van de werkzaamheden.
 2. De opschorting van de uitvoering (en/of ontbinding) van de overeenkomst doet niet af aan de op Opdrachtgever rustende betalingsverplichtingen. Opdrachtgever is zal Hapi Egypt voorts compenseren voor ieder financieel als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13. Overmacht

 1. Hapi Egypt is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst in verband met overmacht.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Hapi Egypt wordt onder andere verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Hapi Egypt, (ii) onvoorzienbare tekorten aan brandstof, (iii) gebrekkigheid van bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen in Nederland of ter plaatse (onder andere die ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Hapi Egypt of door haar ingeschakelde adviseurs, (vii) stakingen, (viii) oorlog en maatschappelijke onlusten in Nederland en/of ter plaatse en (ix) overige situaties die naar het oordeel van Hapi Egypt buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Hapi Egypt is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Hapi Egypt, is Hapi Egypt uitsluitend gehouden enige schade van Opdrachtgever te vergoeden indien Opdrachtgever Hapi Egypt binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Hapi Egypt deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Hapi Egypt in staat is om adequaat te reageren. 
 2. De aansprakelijkheid van Hapi Egypt is beperkt tot hetgeen in de wet is bepaald, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Hapi Egypt. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. Hapi Egypt sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade uit. Hapi Egypt is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Niettegenstaande hetgeen in de voorgaande leden bepaald, is de aansprakelijkheid van Hapi Egypt jegens Bedrijven beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hapi Egypt niet tot uitkering zou overgaan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag.
 5. Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor schade aan zaken die Passagier aan boord heeft gebracht indien Opdrachtgever wist of behoorde te weten dat Hapi Egypt deze zaken, indien hij de aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten.
 6. De Passagier is aansprakelijk voor schade die hij of zijn bagage Hapi Egypt berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Passagier niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Passagier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Ook schoonmaakkosten behoren tot de hier bedoelde schade.
 7. Hapi Egypt is niet aansprakelijk voor schade voorvloeiend uit vertraging, indien Hapi Egypt, en door Hapi Egypt ingeschakelde derden, alle maatregelen hebben genomen die zij hadden kunnen nemen om schade te vermijden of het onmogelijk was om die maatregelen te nemen.
 8. Opdrachtgever is verplicht de schade te vergoeden die Hapi Egypt lijdt doordat een in zijn opdracht door Hapi Egypt te vervoeren Passagier, door welke oorzaak dan ook, niet op een met Opdrachtgever of de Passagier overeengekomen moment voor vertrek op de overeengekomen plaats aanwezig is of zijn.
 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de de schade die Hapi Egypt lijdt doordat de reisdocumenten met betrekking tot de Passagier(s), die van haar zijde voor het vervoer vereist zijn, door welke oorzaak dan ook, op enige moment gedurende de Dienst niet naar behoren aanwezig zijn.
 10. Hapi Egypt staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Hapi Egypt verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Hapi Egypt vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Hapi Egypt binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Hapi Egypt.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Hapi Egypt en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Hapi Egypt bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Hapi Egypt is verkregen.
 2. Indien Hapi Egypt op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, is Hapi Egypt niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Hapi Egypt en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 16. Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Hapi Egypt verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Hapi Egypt zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Hapi Egypt voor iedere aansprakelijkheid als gevolg van het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Hapi Egypt voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Hapi Egypt en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Hapi Egypt heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Hapi Egypt en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.